Biology

Radboud University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.05.2022

Biology е двугодишна магистърска програма на английски език в Radboud University.

Същественият въпрос в тази програма е как хората, животните и растенията се адаптират към околната си среда. Избирайки тази програм, ти ще учиш всички нива на механизмите, които лежат под тази адаптация, като се започне от най-малките живи същества, като молекули, клетки и цветен прашец, до по-големите като екосистемите, теченията на реките и целите популации.

Програмата има 7 специализации: Adaptive Organisms, Communities and Ecosystems, Microbiology, Water and Environment, Transnational ecosystem-Based Water Management, Science in Society, Science, Management and Innovation.

Adaptive organisms се фокусира върху процесите на ниво под-организъм. Адаптирането на организмите от околната среда, ще бъдат изследвано с помощта на най-новите молекулярни и физиологични технологии.

Communities and Ecosystems се занимава с екологията на дялове на взаимодействащи индивиди, в популации, съобщества и екосистеми. Избирайки тази специализация, ти ще разбереш как различните видове (растения, животни, микроорганизми) в една екосистема са взаимно свързани и взаимно зависими.

Microbiology се занимава с взаимодействието между основните биологични и медицински науки. Тя се фокусира върху молекулярната и медицинска микробиология както и върху това как да подобрим нашето здраве и околната среда. Тази специализация предлага задълбочен поглед върху съвременните изследвания в общата и клинична микробиология.

Water and Environment се фокусира върху проблеми като изменението на климата, наводненията, еутрофикацията, химическото замърсяване, фрагментирането на местообитания и биологични нашествия. Тази специализация предлага double-degree program -Transnational ecosystem-based Water Management (TWM), създаденa съвместно с Университета в Дуисбург-Есен (Германия). Избирайки тази програма ти ще прекараш половината си обучение в Radboud University и другата половина в at the University of Duisburg-Essen; След успешното завършване на магистърската програма ще получиш две дипломи за магистърска степен от двата университета.

Програмата Biology е класиранa като номер три в Холандия в KeuzegidsMasters 2013 г. (Пътеводител за магистърски програми) в категория Biologie (биология).

Местоположение: Неймехен, Холандия

Продължителност: 2 години

Специализации: Adaptive organisms, Communities and Ecosystems, Microbiology, Water and Environment,Transnational ecosystem-Based Water Management, Science in Society, Science, Management and Innovation

Основни предмети:

-За Adaptive Organisms: Advanced Adaptation Physiology, Microbiology of Wetland Ecosystems, Molecular Physiology of Plant Stress Adaptation, Orientation in Biology and Environmental Sciences, Quantitative Conservation Biology
-За Communities and Ecosystems: Biodiversity and Ecological Assessment, Environmental and Ecological Modelling, Management of Ecosystems, Microbiology of Wetland Ecosystems, Orientation in Biology and Environmental Sciences, Quantitative Conservation Biology
-За Water and Environment: Biodiversity and Ecological Assessment, Ecological and Environmental Concepts, Environmental and Ecological Modelling, Management of Ecosystems, Orientation in Biology and Environmental Sciences

Възможни Кариери: Изследователи в университети или в дружества, ръководители на клинични изпитвания, консултанти, преподаватели

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

Logo