Natural Sciences (31 Master Programmes)

Utrecht University

Свържи се с нас

Краен срок за кандидатстване: 01.04.2022

Natural Sciences предлага следните 31 магистратури:

Corporate EN David de Wied 1280x550 0

1. Artificial Intelligence

Магистратурата Artificial Intelligence е част от бързо променяща се и предизвикателна сфера, която прави явни промени в живота ни ежедневно. Естествената обработка на език е напълно нормална- виждаме я постоянно в смартфоните си или в Google Translate.

Проучвания показват, че можем да подобрим човешките умствени възможности чрез свързване на мозък директно към компютър.

Избирайки от голям спектър предмети, Вие може да си създате идеална програма, която да е съобразена с личните Ви интереси.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

2. Bio Inspired Innovation

Тази магистърска програма съчетава в себе си отличната излседователска катедра на Faculty of Science с реалното намиране на социални и бизнес решения.Дизайнът и науката, вдъхновени от биологията се използват за иновации, които да спомагат преминаването към една устойчива, циклична икономика.

През първата година се залага на изследователски задания, докато по време на втората година ще се фокусирате върху употребата на излседователските си знаяния с цел иновации.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

3. Biology of Disease

Програмата Biology of Disease е интердисциплинарна програма, която ще ви постави начело на най-новите клинични изследвания и проучвания. В тази програма ще изучавате механизмите на болестите от по-широка гледна точка.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

4. Business Informatics

Магистърската програма Бизнес Информатика комбинира  теория, методи и техники от бизнеса с практики от информационната сфера и компютърните науки. Интердисциплинираният подход се занимава с ключовите проблеми, които се срещат от организациите и от бизнес мениджърите в целия свят. Тази програма има мултидисциплинарен подход и е ориентирана към нуждите на настоящите и бъдещите изследователи, консултанти, мениджъри и предпремачи в сферата на бизнес информатиката.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

5.  Cancer, Stem Cells and Development Biology

Имате ли ясен и специфичен интерес от рак, стволови клетки или биология на развитието? Тази магистърска програма съчетава проучване в три сфери: онколоия, биология на молекулярното развитие и генетика.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

6. Climate Physics

Тази магистърска степен Climate Physics Ви предлага уникална комбинация от теоритични курсове и практично обучение във всички аспекти на климата на земята. Вие ще изучвате физиката, динамиката и химията на атмосферата, океаните и криосферата. Освен това ще разглеждате и интеракциите по между им.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

7. Computing Science

Тази магистратура Ви позволява да изберете една от следните 4 сфери, върху които да се фокусирате:

- Programmin Technology

- Algorith Design and Analysis

- Advance Plannig and Decision Making

- Argorithmic Data Analysis

Тази програма е с изследователска насоченост. Вие ще разгледата теори и техники в компютърните науки и софтуерен дизайн. Освен това ще участване в изследвания, чиято цел е напредък на цялостната сфера.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

8. Drug Innovation

Тази магистратура е гласувана като най-добрата в сферата на химия за цяла Холандия от престижната класация на The Dutch Master’s Selection Guide ( Keuzegids Masters 2015). Програмата също е избрана за най-добра в годишната класация ‘Beste studies’ by Elsevier от самите студенти.

Тази магистратура се фокусира върху диагностиката, управлението и подобрението на малките молекули и биомолекулярните лекарства. Тази специалност покрива много теми като например развитието на нови ваксини и изучаването на анти тела, генни терапии и тн. Когато едно лекарство бъде разработено , то трябва да бъде одобрено, което носи със себе си нови предизвикателства- например как да установим нови методи и критерии за оценка на качеството, ефикастността, безопастността и действието на даденото лекарство.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1 година
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

9. Earth Structure and Dynamics

В тази магистърска програма Earth Structure and Dynamics, Вие ще изучавате композицията, структурата и еволюцията на земната кора, мантия и ядро. По време на тази двугодишна програма, Вие ще се научите да виждате връзките между геологичните, геофизичните, геохимичните и геодичните промени на земната повърхност и физическите процеси, които действат вътре в планетата.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

10. Earth Surface and Water

Тази магистърска програма изучава предизвиканите от човека и природата явления като: физични и геохимични процеси и динамики на земните континентални и брегови системи. Тази двугодишна програма Ви дава познания, които са ключови що се отнася до устойчивото развитие на планетата, достъпността на ресурсите за бъдещите поколения и за да разберат и предотвратят природни заплахи.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

11. Earth, Life and Climate

Тази магистърска програма Earth, Life and Climate ще ви предостави знания за фундаменталните процеси, които регулират настоящите и бъдещите динамики на седиментните системи, на биоразнообразието, на  климата и на тяхната еволюция. Тази двугодишна програма ще ви даде нужните знания, за да разберете промяната в климата, която променя и въздейства на различни части на околната среда като почви, седименти, езера, подпочвени води, блата, естуари и океани.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

12. Energy Science

Нашната енергийна сисема се променя постоянно. Има големи предизвикателства пред нас: да намалим последствията от климатичните промени, да подсигурим дългосрочни ни източници на енергия и да осигурим достъп до възобновяема енергия за всички. Тази двугодипна магистърска програма по Energy Science в Утрехт университет предлага интердисциплинарен подход за всички, които за подготвени да се изправят пред тези предизвикателства.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

13. Environmental Biology

Магистърската програма Environment Biology Ви дава възможността да разгледате същността на живота от простите гени до сложните екосистеми.

Растенията, животните, дори микробите- всички те играят ключова роля в поддържането на живота на планетата.Тази магистратура ви дава възможността да разгледате различните организационни етапи на живота- от гените, клеткитте и организмите до цели полулации и екосистеми.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

14. Experimental Physics

Тази магистратура Ви предлага дисциплини със силен изследователски характер. Вие ще имате възможността да работите в близко сътрудничество в групи, които специализират в сферата на адрените сили, ултра студената квантова материя и ултра бързото взаимодействие на светлина с материя.

Този магистър предлага отлична подготовка за кариерно развитие в излседователска лаборатия във високо-технологичните индустрии или Ви дава възможността да продължите към докторантска степен.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

15. Game and Media Technology

Геймингът и мултимедията вече са важна част от нашето общество. Те са в основата на една разрастваща се индустрия, чиито приходи надвишават тези на филмовата индустрия и са причина за много от големите постижения в сферата на компютърния софтуер и хардуер.

В изследователската програма гейминг и симулация, Вие ще дискутирате:

-Моделирането на виртуални светове

-Създаването на анимацията и поведението на герои

-Генерирането на ефективни сценарии

-Създаването на многосензорни интерфейси

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

16. History and Philosophy of Science

Тази магистратура Ви дава уникалната възможност да научите основите, практиките и културата на науката и народите от историческа и философска гледна точка. Тази двугодишна изследователска програма разглежда историческото развитие на научната мисъл и практика. Това се извършва посредством изследването на взаимодействието между науката и хуманитарните дисциплини със социалните, културни и институционни фактори.

Дисциплината покрива предмети като:

-History of Science or the Humanities

-Philosophy of Science or the Humanities-Foundations of Physics

-Foundations of Mathematics and Logic

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

17. Infection and Immunity

Разрешете бъдещите обществени здравни проблеми. Нуждаем се от добре обучени и креативни специалисти, които да ни помогнат в разрешаването на здравните проблеми на бъдещето. Виждате ли себе си като човек, който се изправя пред проблеми като увеличаващия се брой на алергии и автоимунни заболявания? Бихте ли прекарали време в разработването на персонифицирани лекарства, за да лекувате рак или хронични възпалителни болести? Ако отговорите Ви са положителни, то това е програма за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

18. Marine Sciences

Океаните и моретата играят важна роля в напия живот- над 65% от населението на земята живее в бреговите райони. Жизненоважни за икономиката и богатствато, за климата, храната и биоразнообразието, океаните и мореата имат неизмеримо обществено значение.

По време на тази двугодишна програма ще се наичучите как морските екостистеми и процеси протичат в природата и как те се променят заради човешката намеса.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

19. Mathematical Sciences

В тази магистратура Вие ще се занимаете с основни математически дейности, като същевременно ще откривате нови връзки и модели в тях. Ще изучавате науката, която стои зад структурите, които са част от различните клонове на физичните науки. Факултетът по Математически Науки в Утрехт Ви предлага една разнообразна, международна среда на обучение, която е допирната точка между фундаменталното и приложното обучение.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

20. Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Модерното общество се ръкови от информация. Всичко се наблюдава и измерва, но все пак има големи предизвикателства за намирането на оптимални начини за извършване на проучвания, за анализ на данни и за извличане на най-важната информация.

Тази програма комбинира експерти в сферата на проучванията от следните катедри от Utrecht University(UU) и University of Twente (UT).

-Катедра Methodology and Statistics (UU)

-Катедра Biostatistics, University Medical Centre Utrecht (UU)

-Катедра Research Methodology, Measurement and Data Analysis (UT)

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

21. Molecular and Cellular Life Sciences

Холандският файд за магистърски програми ( Keuzegids Masters 2015) постави магистърската степен на Утрехт Molecular and Cellular Life Sciences на първа позиция в сфераъа на химия за цяла Холандия.

Това е идеиалната магистърска програма, ако ви интересуват молекулите като основа на живота и болестите, а ако искате да научите как химията, биологията, биомедицинските науки и физиката допринасят към разбирането ни на начина как работят тези молекули. Централният фокус на тази специалност е взаимодействието между клетките и организмите.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

22. Nanomaterials Science

Тази магистратура е гласувана като най-добрата в сферата на химия за цяла Холандия от престижната класация на The Dutch Master’s Selection Guide ( Keuzegids Masters 2015). Програмата също е избрана за най-добра в годишната класация ‘Beste studies’ by Elsevier от самите студенти.

Това е мултидисциплинарна двугодишна програма, по време на която ще се запознате с предметните сфери на catalysis, colloid science и nanophotonics. Тази магистратура ще Ви даде солидни теоритични знания и ще Ви помогне да развиете експериментаторските Ви способности, които ще са Ви нужни за извършването на проучвания на високо ниво. Във връзка с това теоритичното Ви обучение с съчето с проучване, което Ви дава възможността да приложите практически натрупаните си знания.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

 23. Neuroscience and Cognition

Тази магистратура в Утрехт е с изследователски характер и подготвя да бъдете neuro и/или cognition учени, които са напълно способни да се справят с предизвикателствата на модерните мултидисциплинарни проучвания. С предостатъчни знания за способностите на мозъка и на когнитивните функции, Вие ще сте подготвени да се присъедините към международните екипи, които се занимават с изследването на най-сложния орган в човешкото тяло. Ако всичко това Ви допада, то това е магистратурата за Вас.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

24. Regenerative Medicine and Technology

Тази магистърска програма цели да обучи мултидисциплинарни учени и да стимулира иновативните проучвания между биомедицинските науки, инженерните науки и клиничните им  приложения. Тази бързо-разрастваща се мултидисциплинарна сфера на регенеративната медицина има значителни ефекти върху настоящите и бъдещите приложения на здравеопазването. Нашият силен фокус върху технологията ще Ви осигури разбиране върху процеси като специфичните техники за култивиране на клетки и употребата на биоматериали и компютърни модели.

Това е уникалана прграма, която комбинира биомедицинскиия клиничен подход на University Medical Center Utrech с технологичния подход на Faculty of Biomedical Engineering at Eindhoven University of Technology ( TU/e).

 • Местоположение- Утрехт и Айндховен
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

25. Science and Business Management

В годишния преглед  “Beste studies” by Elsevier , магистратурата Science and Business Management е избрана за най-добра в сферата си от гласувалите в класация студенти.

Свързване на света на науката с този на бизнеса

Компаниите и академичните институции имат нужда от професионалисти с  умения да управление и с познания за пазара, като например кои са продуктите, които отнемат най-дълго време за производство? Също така те трябва да притежават добри познания относно научните принципи, които стоят зад тези продукти и процеси.

Тази магистърска програма Ви предлага уникално обучение, които ще Ви помогне да „преведете“ интересните идеи в иновативни продукти.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

26. Science Education and Communication

По време на тази магистратура ще придобиете теоритични и практични умения, както в официалните , така и в неофициалните образователни практики. Вашата научна дисциплина ще бъде разгледана от по-широка социална гледна точка. Вие ще развиете собствена гледна точка за това как вашата дисциплина трябва да е приложима към образованието и обществото като цяло. Стажовете и изследователските проекти ще Ви помогнат да станете  иноватор с много умения.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

27. Sustainable Development

Тази двугодишна програма е подходяща за студенти, които искат да допринесат за създаването решения, които са необходими за създаването на едно отговорно, спрямо социалните и природните проблеми, общество.  По време на обучението си, Вие ще се научите да анализирате процесите, които водят до промени и ще разгледат краткосрочното и дългосрочното управление на тези процеси на местно и международно ниво.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

28. Theoretical Physics

Тази изследователска магистърска програма Ви дава възможността да разберете интригуващия свят на физиката- от невъобразимо малките, елементарни частици до несъизмеримата вселена. Този магистър е с много високо оценен и ще Ви даде необходимите знания и умения за времето и пространството, елементарните частици, както и макро и микроскопичният феномен при квантовата и меката материя.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

29. Water Sciences and Management

Това е другодишна магистърска програма, която ще Ви даде задълбочени познания за модерните техники за управление на водите и за иновативните водните политики, които са водени от устойчива гледна точка. Вие ще придобиете разбиране за ролята на водата, що се отнася до човека и природата, както и последствията върху обществото при намеса във водния цикъл.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- февруари или септември

30. Applied Data Science Postrgraduate

Налице е голямо търсене от страна на приложни изследователи на данни във всички дисциплини в обществото, където се използват данни за изследване, вземане на решения и взаимодействие с клиентите. Тази професия дори се нарича "най-секси работата на 21-ви век".
Имате ли очевиден интерес към науката на данните и желанието да прилагате тази наука в сферата на здравеопазването? Програмата за приложни науки за следдипломна магистърска програма ви обучава за експерт по текущи и предстоящи методи и техники за науката на данните. Ще провеждате целия цикли на научни изследвания, като следвате съответните курсове и правите изследователски проект.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 1.5 година
 • Език: английски
 • Начало- септември

31. Medical Imaging

Сферата на медицинското изобразяване се развива бързо, тъй като диагностицирането и лечението все повече се подкрепят от процедурите за изображения. Тази програмата по медицинско изображение съчетава елементи от физиката, математиката, компютърната наука, биомедицинското инженерство, биологията и клиничната медицина. Студентите в нея ще придобият високо ниво на знания и умения в различни области на медицинското изобразяване, като физика на придобиване на изображения, количествен анализ на изображението, компютърно диагностицирана диагностика и интерфейси, ръководени от изображения.

 • Местоположение- Утрехт
 • Продължителност- 2 години
 • Език: английски
 • Начало- септември

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условия за кандидатстване: Може да се свържете с нашите консултанти ТУК.

 

Logo